24 آبان 1397

 

 


كارآفريني  
گزارش‌ها  
منابع آموزشي و كمك آموزشي سازمان  
ساير پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان  

 

 

 


چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان
چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان


فرهنگ توصيفي كارآفريني و اشتغال
توانمنديهاي جهاد دانشگاهي
سومین كنگره ملی و دومین كنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشكی بازساختی
اتوماسیون اداری و سازمانی

اشتغال > شعب و مراكز > آيين‌نامه و راهنماي درخواست موافقت اصولي تاسيس شعب

آيين‌نامه تاسيس شعب سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

 

با عنايت به مصوبه جلسه 472 مورخ 13/10/1379، شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر مشاركت جهاددانشگاهي در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال بيشتر دانش‌آموختگان و پيرو مصوبه يكصد و سي و دومين جلسه هيأت امناي جهاددانشگاهي مورخ 9/7/1393 مبني بر واگذاري وظايف مربوط به تجاري‌سازي فناوري، مديريت و راهبري امور شركت‌ها و مؤسسات، پارك‌ها و مراكز رشد فناوري جهاددانشگاهي به سازمان، لذا به منظور توسعه فعاليت‌هاي اين سازمان در سطح كشور و بهره‌مندي بيشتر از ظرفيت‌هاي مديريتي و تخصصي واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي و بر اساس ماده 11 اساسنامه سازمان، شعب سازمان طبق اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

تبصره 1: منظور از سازمان در اين آيين‌نامه، سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهي و منظور از واحد سازماني جهاددانشگاهي، واحد، سازمان، پژوهشكده، پژوهشگاه‌، دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالي وابسته به جهاددانشگاهي مي‌باشد.

ماده 1- تعريف

شعبة سازمان، تشكيلاتي است كه با مجوز شوراي مركزي در واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي تحت عنوان سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهي شعبه ..................................... فعاليت مي‌كند.

ماده 2- هدف

هدف از تأسيس شعبه عبارتست از:

1-2- توسعه فعاليت‌هاي بخش تجاري‌سازي فناوري و اشتغال جهاددانشگاهي در سراسر كشور
2-2- افزايش مشاركت واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي در مديريت، برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي بخش تجاري‌سازي فناوري و اشتغال جهاددانشگاهي

ماده 3- شرايط و مراحل تأسيس

تأسيس شعبه مبتني بر اساسنامه، اهداف و سياست‌هاي سازمان در دو مرحله موافقت اصولي و موافقت قطعي صورت مي‌پذيرد.
 
1-3- موافقت اصولي

اعطاي موافقت اصولي منوط به تحقق شرايط زير و تصويب شوراي مرکزي سازمان خواهد بود:

1-1-3- تكميل كاربرگ هاي درخواست و ارائه گزارش توجيهي لازم در مورد ضرورت تأسيس شعبه
2-1-3- داشتن سابقه و توانايي لازم در فعاليت‌هاي مرتبط با سازمان
3-1-3- دارا بودن دو نفر كارشناس در بخش تجاري‌سازي فناوري و اشتغال)حداقل يك نفر تمام‌وقت)
4-1-3- تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز اوليه براي فعاليت
5-1-3- ارائه برنامه مبتني بر برنامه‌هاي توسعه سازمان، براي فعاليت‌هاي دوره موافقت اصولي

تبصره 2: مدت اعتبار موافقت اصولي حداكثر دو سال مي‌باشد. واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي در هر مقطع از اين فرصت دوساله و در صورت احراز شرايط، مي‌تو‌انند براي اخذ موافقت قطعي اقدام كنند.

تبصره3: دوره موافقت اصولي براي حداكثر يك سال ديگر قابل تمديد است و در پايان دوره سه ساله در صورت عدم احراز شرايط براي موافقت قطعي، با موافقت شوراي مرکزي، مجوز صادره لغو مي‌شود.

2-3- موافقت قطعي

اعطاي موافقت قطعي منوط به تحقق شرايط زير و تصويب شوراي مركزي سازمان خواهد بود.

1-2-3- عضويت 3 نفر كارشناس در شعبه (حداقل دو نفر از آنها تمام‌وقت)
2-2-3- تأييد عملكرد كمي و كيفي شعبه در طي مدت موافقت اصولي شامل:

  • انجام حداقل 3 طرح در يك و يا چند زمينه فعاليت سازمان و مطابق برنامه توسعه سازمان
  • برخورداري از منابع درآمدي پايدار

3-2-3- ارائه برنامه ميان مدت ( 3 تا 5 ساله) توسعه فعاليت‌ها

ماده 4- گردش كار تأسيس

1-4- واحد سازماني درخواست تأسيس شعبه و دريافت موافقت اصولي را در قالب كاربرگ‌هاي ارائه شده از سوي سازمان تنظيم و ارسال مي‌كند.
2-4- درخواست مذكور و اطلاعات مربوط، توسط سازمان ارزيابي و در صورت دارا بودن شرايط اوليه در جلسه شوراي مرکزي طرح و پس از تأييد و تصويب، موافقت اصولي آن صادر مي‌گردد. (مدت پيش‌بيني شده براي انجام فرآيند بررسي درخواست در سازمان حداكثر 3 ماه است)
3-4- براي اخذ موافقت قطعي، واحد سازماني جهاددانشگاهي ضمن تنظيم و ارسال كاربرگ‌هاي مربوطه، گزارشي از فعاليت‌هاي دوره موافقت اصولي و برنامه‌هاي آتي شعبه براي سازمان ارسال مي‌كند.
4-4- در صورت تأييد اوليه درخواست موافقت قطعي شعبه توسط سازمان، موضوع براي بررسي و تصميم‌گيري نهايي در اولين جلسه شوراي مركزي مطرح مي‌شود.

ماده 5- وظايف شعبه

وظايف شعبه عبارتند از:

1-5- پيگيري و اجراي مأموريت‌هاي سازمان در محدوده مسئوليت واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي و مصوبات سازمان در چهارچوب اهداف تأسيس شعب (ماده 2)
2-5- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي سازمان بويژه:

  • رصد و تحليل وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان استان
  • رصد و تحليل نوآوري و فعاليت‌هاي حوزه تجاري‌سازي استان
  • اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي موثر بر تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان استان
  • اجراي طرح‌هاي الگويي در حوزه تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

تبصره 4: چنانچه انجام برخي وظايف توسط شعب مستلزم اخذ مجوز از سازمان و يا ساير مراجع داخل يا خارج جهاددانشگاهي باشد، لازم است هماهنگي با سازمان صورت گيرد.

ماده 6- اركان

1-6- شوراي شعبه
2-6- مدير شعبه

ماده 7- تركيب شوراي شعبه

1-7- رئيس واحد سازماني (رئيس شورا)
2-7- مدير شعبه (دبير شورا)
3-7- يك نفر از معاونان واحد سازماني به انتخاب رئيس واحد سازماني جهاددانشگاهي
4-7- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه تجاري‌سازي فناوري و اشتغال به پيشنهاد مدير شعبه و تأييد رئيس واحد سازماني جهاددانشگاهي

تبصره 5 : در صورت عدم حضور رئيس شورا در جلسات، معاون واحد سازماني بعنوان نايب رئيس شورا ، جلسات را اداره مي‌كند.
تبصره 6 : مدير شعبه و رئيس شورا مي‌توانند از افراد صاحب‌نظر حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات دعوت بعمل آورند.

ماده 8- وظايف شوراي شعبه

1-8- بررسي و تصويب برنامه‌هاي شعبه در محدوده مسئوليت شعبه
2-8- نظارت بر اجراي تصميمات و برنامه‌هاي مصوب شعبه
3-8- کمک به توسعه ارتباطات و منابع
4-8- بررسي و تصويب عملکرد سالانه شعبه

ماده 9- مدير شعبه

1-9-  مدير شعبه به پيشنهاد رئيس واحد سازماني جهاددانشگاهي و پس از تأييد رئيس سازمان، توسط رئيس واحد سازماني جهاددانشگاهي منصوب گرديده و مستقيماً زير نظر رئيس واحد سازماني فعاليت مي‌نمايد.
2-9- آن‌دسته از واحدهاي سازماني که داراي مرکز رشد هستند، معاون فناوري مرکز رشد با حفظ سمت مي تواند به عنوان مدير شعبه سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان منصوب شود.
3- 9- مدير شعبه در واحدهاي جهاددانشگاهي همتراز با اداره و در سازمان‌هاي جهاددانشگاهي همتراز با معاون مدير‌کل مي باشد.

ماده 10- وظايف مدير شعبه

1-10- اداره كليه امور محوله از سوي سازمان و رئيس واحد سازماني جهاددانشگاهي در امور مرتبط با تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان، شركت‌ها و مؤسسات و پارك‌ها و مراكز رشد وابسته به جهاددانشگاهي
2-10- برگزاري جلسات شورا
3-10- اجراي كليه مصوبات شورا
4-10- تدوين و پيشنهاد برنامه سالانه و ارائه آن به شورا
5-10- تنظيم و ارائه گزارش عملكرد به شورا، سازمان و رئيس واحد سازماني
6-10- تلاش براي عقد قرارداد و توافق‌نامه‌ها در چارچوب مصوبات شورا

ماده 11 - شرايط مدير شعبه

1-11- عضو تمام وقت واحد سازماني جهاددانشگاهي
2-11- داراي سابقه علمي، پژوهشي و اجرايي در حوزه تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

تبصره 7: اعضاي هيأت علمي و افرادي كه تحصيلات دانشگاهي آنها در يكي از رشته‌هاي كارآفريني، اقتصاد، مديريت و مهندسي صنايع است و برخي از دوره‌هاي سازمان را گذرانده باشند، براي تصدي مديريت شعبه در اولويت مي‌باشند.

ماده 12- منابع مالي

منابع مالي مورد نياز به روش‌هاي زير تأمين مي‌شود:

1-12- تأمين بخشي از منابع مالي به صورت متمركز و براساس دستورالعمل شوراي مركزي، از سوي سازمان
2-12- تأمين بخشي ديگر به صورت غيرمتمركز به منظور اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مورد تأييد سازمان
3-12- درآمدهاي واحد سازماني جهاددانشگاهي
4-12- درآمدهاي اختصاصي شعبه
5-12- ساير منابع

اين آيين‌نامه در 12 ماده و 7 تبصره و در تاريخ 29 / 02/ 1394 به تصويب شوراي مركزي سازمان رسيد.

كاربرگ آيين نامه تاسيس شعب سازمان  

 

 

 
شبكه پژوهشگران و خبرگان حوزه كار و اشتغال
پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
بانك اطلاعات تخصصي اشتغال و كارآفريني
كتابخانه تخصصي اشتغال و كارآفريني
كلينيك صنعت
اولین نمایشگاه كسب و كارهای موفق در فضای مجازی

 

 

 

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان (ستــفا) مي باشد.

استفاده از اطلاعات با ذکر منبع بلامانع است.