24 آبان 1397

 

 


كارآفريني  
گزارش‌ها  
منابع آموزشي و كمك آموزشي سازمان  
ساير پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان  

 

 

 


چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان
چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان


فرهنگ توصيفي كارآفريني و اشتغال
توانمنديهاي جهاد دانشگاهي
سومین كنگره ملی و دومین كنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشكی بازساختی
اتوماسیون اداری و سازمانی

اشتغال > فعاليت ها > طرح و توسعه > عناوين فعاليت‌هاي طرح و توسعه

عناوين فعاليت‌هاي طرح و توسعه
 

1-

مشاركت در طراحي و مديريت طرح ITjob

2-

مشاركت در گسترش ارتباطات سازماني نظير بانك كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي،‌ سازمان نظام مهندسي كشاورزي، شهرداري تهران و وزارت آموزش و پرورش

3-

برنامه‌ريزي و پي‌گيري به منظور راه‌اندازي مجدد اداره و جذب نيرو و امكانات لازم

4- مشاركت در امكان سنجي فني و مديريتي طرحها و برنامه‌هاي سازمان
5- تلاش براي تهيه طرحهاي جامع زير و آغاز مطالعات و هماهنگي‌هاي اوليه:
 • توانمند‌سازي نيروي كار
 • توسعه اشتغال و كارآفريني
  6- همكاري در تهيه رويه جديد بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي به آموزش ضمن خدمت اعضاء بخش اشتغال جهاد و رويه تهيه مجموعه مقالات
  7- انتخاب كتاب «Entrepreneurship Education and Training» براي ترجمه و آغاز ترجمه و مديريت آن
  8- انتخاب و ترجمه بيش از 7 عنوان گزارش و مقاله تخصصي در مورد مشاغل IT و كارآفريني
  9- مشاركت در مذاكره و تنظيم قراردادهاي مربوط به سازمان ملي جوانان با شركت مشاور خارجي (NIIT)
  10- مشاركت در تهيه پروپوزال طرح ITjob
  11- مشاركت و عضويت در شوراي مديريت طرح ITjob
  12- تهيه WBS و Action Plan طرح ITjob
  13- تهيه اسناد علمي و پشتيباني طرح ITjob شامل گزارشات:
 • قانون عمومي مناقصات
 • نحوه برون‌سپاري قراردادها و مديريت آنها
 • مهارتهاي مديريت پروژه
 • شناسايي مشاغل IT
  14- تهيه كاربرگهاي گردش كار ITjob
  15-

  تهيه پروپوزال اوليه طرح جامع «توسعه آموزشهاي كارآفريني در آموزش و پرورش» و معرفي آن به آموزش و پرورش

  16- تهيه اولويتهاي پژوهشي سازمان با توجه به مأموريتها و فرمتهاي سازمان كه شامل موارد ذيل است:
  1- توانمندسازي نيروي كار
 • بررسي و تحليل فرايند توانمندسازي نيروي كار در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها (نهادها، رويه‌ها، نظامها، ساختارها، شاخص‌ها، ...)
 • بررسي ابزار و روشهاي توانمندسازي نيروي كار (نظير آموزش، مشاوره، اطلاع‌رساني، هدايت و راهنمايي، مديريت و سازماندهي، كارورزي، فرهنگ‌سازي، قوانين و مقررات، ...)
 • شناسايي و تحليل الگوهاي نظري و عملي توانمندسازي نيروي كار در بخش‌هاي مختلف (كشاورزي و روستايي، حمل و نقل‏، انرژي، صنعت و معدن، خدمات و مسكن، IT ‏، بهداشت،‏ ...)
 • تهيه برنامه‌هاي اجرايي توانمندسازي نيروي كار به تفكيك بخشهاي مختلف در سطوح ملي، استاني و منطقه‌اي
 • معرفي و بررسي طرحها و برنامه‌هاي توانمندسازي نيروي كار متخصص
 • توصيف و تحليل وضعيت موجود نيروي كار كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي و ميزان تناسب ويژگيهاي شغلي آنان با نياز بازار كار حال و آينده
 • رويكردهاي نو در توانمندسازي نيروي كار
 • تهيه برنامه‌هاي اجرايي توانمندسازي نيروي كار
 • تأثير و كاربرد فناوريهاي جديد و پيشرفته بر توانمندسازي نيروي كار
  2- كارآفريني
 • بررسي نقش و جايگاه كارآفريني در توسعه اشتغال فارغ‌التحصيلان
 • توصيف و تحليل روشهاي آموزش و پرورش كارآفريني در ايران و جهان
 • شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني
 • شناسايي و يا تعيين الگوي مناسب آموزش كسب و كار و كارآفريني در كشور
 • شناسايي رابطه ميان سن فراگيران و ميزان فراگيري ويژگيهاي كارآفريني
 • تهيه برنامه‌هاي اجرايي توسعه كارآفريني در بخشهاي مختلف اقتصادي (صنعت، كشاورزي، خدمات) و در سطوح ملي، استاني، منطقه‌اي
 • تهيه برنامه‌هاي اجرايي توسعه كارآفريني (آموزش و پرورش، حمايت، مديريت و سازماندهي، قوانين و مقررات) براي گروههاي هدف در بخش اشتغال
 • بررسي و شناسايي رويكردهاي نوين در توسعه كارآفريني
 • بررسي مباحث ويژه در توسعه كارآفريني (نظير كارآفريني تكنولوژيك، كارآفريني زنان، KSA كارآفريني و شيوه ايجاد و توسعه آن) 
 • تربيت مربيان و مشاوران كارآفريني، مواد آموزشي و كمك آموزشي مناسب براي توسعه كارآفريني، شناسايي و پرورش استعدادهاي كارآفريني، شناسايي و تقويت روابط بين كارآفريني با نوآوري ـ R&D ـ اختراع)
 • تهيه برنامه‌هاي عملي براي توسعه كارآفريني براي گروهها يا بنگاههاي هدف
 • بررسي و تحليل نقش نهادهاي رسمي تعليم و تربيت در كشور بر توسعه فرهنگ و آموزشهاي كسب و كار و كارآفريني و شيوه ارتقاي وضع موجود
  3- توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي
 • توصيف و تحليل الگوهاي كلان توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي
 • شناسايي و تحليل الگوهاي برتر توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي در ايران و كشورهاي منتخب
 • چالشها و راهكارهاي توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي در مقياس كلان و خرد
 • شناسايي الزامات، ابزارها و روشهاي توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي (شامل كليه موارد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، انساني، فناوري، ...)
 • جايگاه فارغ‌التحصيلان در توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي
 • شناسايي فرصتهاي شغلي و كارآفريني روستايي
 • تهيه برنامه‌ها و الگوهاي عملي توسعه اشتغال و كارآفريني در روستاها
 • تهيه و اجراي برنامه‌هاي جامع و اجرايي براي توسعه اشتغال و كارآفريني در مناطق روستايي هدف
  4- طرحهاي تيپ شغلي
 • شناسايي و توصيف فرصتهاي اشتغال و كارآفريني در كشور
 • تعيين معيارها و شاخص‌هاي مناسب و ضروري براي شناسايي و ارزيابي فرصت‌هاي اشتغال و كارآفريني
 • تهيه طرحهاي تيپ شغلي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها
 • تهيه برنامه اجرايي براي تهيه، اجرا و توسعه طرحهاي تيپ شغلي
  5- ابعاد كلان اشتغال در كشور
 • اشتغال در خارج از كشور (ضرورت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها، آسيب‌ها، ...)
 • اشتغال نخبگان (زمينه‌ها و الزامات، راهكارها، نهادها و سازماندهي، ...)
 • بودجه‌ها و اعتبارات اشتغال (شيوه تخصيص و توزيع، نظارت، كارآيي و اثربخشي، ...)
 • سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال در كشور (مأموريت‌ها، تنگناها و كاستي‌ها، نظارت و ارزيابي، برنامه‌ها، ...)
 • عوامل كلان مؤثر بر اشتغال (فرهنگ، سياست، ماليات، قوانين و مقررات، سازمانهاي بين‌المللي، رويكردهاي جهاني، ...)
 • سرمايه، امنيت، استراتژي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان، آموزش
  6- كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs)
 • مطالعات پايه و مفهومي با هدف توسعه SMEs (آثار، ضرورتها، الزامات و پيش‌نيازها، سياستگزاري و برنامه‌ريزي، راهكارها، آموزش و ترويج، فرهنگ‌سازي، شبكه حمايتي، قوانين و مقررات) در بخش‌هاي مختلف
 • تأسيس و مديريت SMEs (اصول، استانداردها، تجارب موفق، ابزارها و روش‌ها، مراحل و فرايندها، الگوهاي عملي، ...)
 • فرايند و راههاي توسعه SMEs دانش‌بنيان و يا مبتني بر فناوريهاي پيشرفته
 • خوشه‌هاي صنعتي و تجاري
 • بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي حمايت و پشتيباني دولت از تأسيس و توسعه SMEs
 • تبيين وضع موجود SMEs در بخشهاي مختلف و ارائه راهكارها و برنامه‌هاي لازم براي رسيدن به وضع مطلوب طرحها و برنامه‌هاي آتي و در دست اجرا
   

   

   
  شبكه پژوهشگران و خبرگان حوزه كار و اشتغال
  پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
  بانك اطلاعات تخصصي اشتغال و كارآفريني
  كتابخانه تخصصي اشتغال و كارآفريني
  كلينيك صنعت
  اولین نمایشگاه كسب و كارهای موفق در فضای مجازی

   

   

   

   

   

  كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان (ستــفا) مي باشد.

  استفاده از اطلاعات با ذکر منبع بلامانع است.